เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีสุข
ลูกหลานปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564