การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก  เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอกเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป  เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก