ด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลพื้นที่เกี่ยวกับอาชีพ-ที่ตั้ง-โรงงานฯลฯ