เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีสุข
ลูกหลานปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกอก 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรคหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล