เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีสุข
ลูกหลานปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกอกจัดจ้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมขยายไหล่ทาง2ฝั่งทาง จากหมู่ที่ 3 สายทางถนนแจ้งสนิท-บ้านนายมนพิน โกศล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภาคประชาชนในการเข้าร่วมตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตรวจสอบการทำงานเพื่อความโปร่งใสสอดคล้องมาตรการส่งเสริมด้านการป้องกันการทุจริต