ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
Tuesday, 01 October 2019
      ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 Read More...
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
Tuesday, 01 October 2019
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 Read More...
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
Friday, 14 June 2019
       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) Read More...
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร
Monday, 21 August 2017
  ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก... Read More...

คู่มือสำหรับประชาชน

กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านกอก

จำนวน 27 กระบวนงาน ดังนี้

 

 1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 4. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 2. การรับชำระภาษีป้าย
 3. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 4. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 5. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 7. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 8. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 9. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 10. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 12. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

     (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

 1. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 2. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 3. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 5. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 6. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)
 7. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง
 8. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
 9. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2 : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ