ITA 2566

316684636 487622683463850 5902237245778757708 n
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1ข้อมููลพื้นฐาน
  01โครงสร้าง
  โครงสร้างส่วนราชการเทศบาล(ฝ่ายประจำ)
  โครงสร้างส่วนราชการฝ่ายสภาและบริหาร(ฝ่ายการเมือง)
  02ข้อมูลผู้บริหาร
  คณะผู้บริหาร
    สภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
  03อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่เทศบาล
  04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
  05 ข้อมูลการติดต่อ
    ติดต่อ/แผนที่
  06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎหมายที่เกี่่ยวข้อง
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่องขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
  แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
    ประกาศคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561
  ประกาศคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561
  พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ 2496
    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
    พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
    พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
การประชาสัมพันธ์
  07 ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  08 Q&A
    กระดาน ถาม-ตอบ
  09 Social Network
  facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก
  010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2การบริหารงาน
การดำเนินงาน
  011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
  013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
  014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
    แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ ทต.บ้านกอก
  คู่มือ 5 ส.
  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน
    คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเทศบาลตำบลบ้านกอก
    คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี 2564
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
    เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    คู่มือการปฏิบัติงานธรุการ
การให้บริการ
  015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ผังแสดงขั้นตอนการปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย
  แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
  การขอนุญาตขุดดินและถมดิน
  การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร
    คู่มือสำหรับประชาชนการให้บริการการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
  016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66)
  017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  018 E-Service
 

แบบคำร้องเเจ้งซ่อมโคมไฟเสีย/ไฟฟ้าสาธารณะ ดับ ขัดข้อง

   

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนขอประปา

   

แบบฟอร์มคำร้องการขอถังขยะ

    แบบฟอร์มคำร้องการขอใช้บริการดูดสิ่งปฏิกูล
    แบบฟอร์มคำร้องการขอซ่อมถนน
    แบบฟอร์มคำร้องการขอซ่อมท่อระบาย
    แบบฟอร์มคำร้องการขอซ่อมฝาตะแกรง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  019 แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   
  020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   
  021 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2566
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2566
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2565
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2565
  022 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก  เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  027 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านกอก

  028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริต
  029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ "ฝายห้วยก่ำ" ณ ศาลาประชาคมบ้านกอก หมู่ที่ 4
    วัวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. ประชาคมการขุดลอกลำห้วยเรือ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านนาแก้ว
    ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกอก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  031 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
  032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
      การเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566
  033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
     รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
  034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
  035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี พ.ศ.2566
แผนป้องกันการทุจริต
  036 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
  037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประปี                  รอบ 6 เดือน
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน(ต.ค.65-มี.ค.66)
  038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและควาามโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ,ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
  040 การขับเคลื่อนจริยธรรม
   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
   รายงานโครงการฝึกอบรมฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
  041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566