รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565)