สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร เขต 1 จำนวน 3 โครง และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.บ้านกอก ม.6

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร บ้านนาแก้ว หมูู่ที่ 2

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร บ้านนาแก้ว หมูู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.บ้านกอก ม.6