ประกาศราคากลาง

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักตะแกรงเหล็กและขยายผิวจราจรจากบ้านนายประครอง บุญจริง ถึง แยกทางเข้าวัดบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ฝาตะแกรงเหล็กสายทางบ้านนายประเวศ สายชมภู ถึง บ้านนางตุ๊ก พลพวก หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหินคลุกจากถนนแจ้งสนิทบริเวณที่ดินนายมนพิณ โกศล ถึงสายทางอู่ตอการช่าง หมู่ที่ 3  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางติดตั้งฝาปิดร่องระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก สายทางบ้านนายผาน ราชอุ่น ถึง สายทางบ้านนายสมพงษ์ มุธุสิทธิ์  ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางติดตั้งฝาปิดร่องระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก สายทางบ้านนางผ่องศรี สายชมภู ถึง สายทางนางคำพันธ์ นามแสง หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหินคลุกสายทางหนองม้างถึง หมู่ที่ 4  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหินคลุกสายทางห้วยบักโบ้ถึงหมู่ที่ 6  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ยกฝาตะแกรงเหล็กสายทางไป PT หมู่ที่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็กและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็กสายทางบ้านนายทอง โกศล ถึง สายทางบ้านนางดอกไม้ นามแสง (ซอย 5) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางนายบุญพิศ นามแสง ถึง สายทางหมู่ที่ 1 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางนายเพิ่ม บุญถูก ถึง บ่อขยะ ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2) ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 5 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 6 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565