รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565