ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร

 

ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจรเขต1จำนวน 3โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล.บ้านกอกหมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี