ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.บ้านกอก หมู่ที่ 4

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.บ้านกอก หมู่ที่ 4

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)

ราคาคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิร 546,000 บาท