รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

              ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกอก  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

                   ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  45(3)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่   26  พฤศจิกายน  2545  และ ข้อ  9 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล  พ.ศ.  2557  ลงวันที่  19  มกราคม  2558  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน  ดังนี้

                    ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                    ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับปฏิบัติการ

                   เลขที่ตำแหน่ง 76-2-04-3203-001                         จำนวน      ๑        อัตรา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

                ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก

                เอกสารหมายเลข 1

                เอกสารหมายเลข 2

                เอกสารหมายเลข 3

                เอกสารหมายเลข 4

                เอกสารหมายเลข 5