ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

ในสายงานประเภททั่วไป  เป็นประเภทวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

คลิก