ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ

จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับปฏิบัติการ

คลิก