ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านกอก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านกอก

ด้วยวิธี ประกวดราคา 

ประกาศ

ราคากลางศาลาอเนกประสงค์

- ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา