ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561– 2563 (ปรับปรุงฉบับที่ 3)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก

เรื่อง  การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปี พ.ศ. 25612563

(ปรับปรุงฉบับที่ 3)

คลิก