เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีสุข
ลูกหลานปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น
Display # 
Title
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่26 - 27/2565 ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เช้า
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 บ่าย
ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียน และคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดประเภทของโรคฆ่าสัตว์ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประชาสัมพันธ์วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่20/2565ถึงครั้งที่ 23/2565 เดือนมิถุนายน 2565