Display # 
Title Author Hits
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Written by Super User 39
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ภายนอก Written by Super User 27
การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by Super User 163
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Written by Super User 47
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by Super User 47
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก Written by Super User 116
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Written by Super User 107
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก Written by Super User 138
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต Written by Super User 110
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้งของเทศบาลตำบลบ้านกอก Written by Super User 128