Display # 
Title
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านกอก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านกอก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมควร พลพวก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านกอก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกอก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานบ่อบำบัดปฏิกูลเทศบาลตำบลบ้านกอก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านกอก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกอก เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านกอก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายสมควร พลพวก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก ร่วมต้อนรับผู้ตรวจการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิเทศบาลตำบลบ้านกอก
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านกอก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายสมควร พลพวก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก กอก เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังสุขภาพเด็กแรกเกิด - 14 ปี กรณีการรับสัมผัสสารตะกั่วในพื้นที่ตำบลบ้านกอก ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566 วันที่ 27 เมษายน 2566
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566 วันที่ 21 เมษายน 2566
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านกอก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.นายสมควร พลพวก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก ลงพื้นที่ตรวจสอบห้วยน้ำก่ำพร้อมด้วยสำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี ณ ห้วยน้ำก่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี