Display # 
Title Author Hits
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก Written by Super User 182
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก Written by Super User 227
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก Written by Super User 330
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง Written by Super User 229
คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน Written by Super User 285
คำสั่งมอบหมายงาน Written by Super User 243
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น Written by Super User 330
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบ้านกอก Written by Super User 184
การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 Written by Super User 753
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) Written by Super User 102