ระบบบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

          ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

5.2 การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

(1)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,023   หลังคาเรือน

                    (2)  ไฟฟ้าสาธารณะ   100 เปอร์เซ็นต์   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล

 

 

 

 

5.3 การประปา

การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 90.32 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถ        ที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้

(1)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    9  หลังคาเรือน

(2)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของเทศบาลตำบลบ้านกอก  1  แห่ง

(3)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย   300 – 500  ลบ.ม.  ต่อวัน

(4)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก

                             แม่น้ำชี (   -    )       

สระน้ำหนองใหญ่   (    /   )  (แหล่งน้ำผิวดิน)

                             แหล่งน้ำใต้ดิน       (   -    ) 

5.4 โทรศัพท์

(1)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่           จำนวน    -    หมายเลข

(2)  จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน                  จำนวน     3   ชุมสาย

(3)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                        จำนวน     1    แห่ง

(4)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  100  ของพื้นที่เทศบาล

5.5 ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                   (1)  มีไปรษณีย์  จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์          (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  

          5.6  เส้นทางคมนาคม

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ             จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้

 

 

(1)  การคมนาคม  การจราจร

              เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

                              1.1)  ทางหลวงแผ่นดิน  

                                      -  หมายเลข  23  สายบ้านไผ่ – จังหวัดอุบลราชธานี

                        1.2)  สะพาน    จำนวน   1    สะพาน

                             1.3)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย

                                      -  รถโดยสารประจำทาง -

                                      -  รถไฟ (รฟท.)                    -

1.4)  ถนน

ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบ้านกอก    จำนวน    80 สาย

          สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน    45  สาย 

                       แอสฟัลท์ติก จำนวน      1   สาย 

                         ลาดยาง    จำนวน      5  สาย 

                                            ลูกรัง       จำนวน    29  สาย