ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือนส.ค.64 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก เดือน มิ.ย. 64 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ม.4 เดือนม.ค. 64 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสวนนายเคน ทองบ่อ - โนนม่วง หมู่ที่ 6  เดือนม.ค.64ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ปีงบประมาณ 2564

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรจากสายทางบ้านนาหนู ชัยสนิท - สาย่ทางบ้านนาสาวนิตยา วรรณสุข หมู่ที่ 4 เดือน ม.ค. 64 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบ 2564

ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจรเขต1จำนวน 3โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล.บ้านกอกหมู่ที่ 6 เดือน เมษายน 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านนาแก้ว หมู่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร จากบ้าน นายสมศักดิ์  บุตรน้ำเพชร - ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านกอกด้วยวิธี ประกวดราคา 

ประกาศ

ราคากลางศาลาอเนกประสงค์

- ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

 รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564